12.03.2018 - 16.01.2020

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

U skladu s člankom 80. stavkom 2. točkom. 1 Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/2016) objavljuemo da javna ustanova Lučka uprava Osijek kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, odnosno okvirne sporazume u smislu odredbi članka 76. i 77. sa sljedećim gospodarskim subjektima:

  1. Luka Tranzit Osijek d.o.o., Vukovarska 229b, 31000 Osijek, OIB: 97083647226
  2. Sigurnost d.o.o., Ul. Ivana Gundulića 5, 31000 Osijek, OIB: 77306500476
  3. Klopkos d.o.o., Lorenza Jagera 6, 31000 Osijek, OIB: 21671473066
  4. Utvrda d.o.o., Ulica Petra Svačića 37A, 31220 Višnjevac, OIB: 53622674785
  5. Cesting d.o.o., Vinkovačka cesta 63A, 31000 Osijek, OIB: 62759668985
  6. Rasadnici Hadrović d.o.o., D213 42, 31206 Erdut, OIB:29050089412