12.03.2018 - 12.03.2019

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

U skladu s člankom 80. stavkom 2. točkom. 1 Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/2016) objavljuemo da javna ustanova Lučka uprava Osijek kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, odnosno okvirne sporazume u smislu odredbi članka 76. i 77. sa sljedećim gospodarskim subjektima:

  1. Luka Tranzit Osijek d.o.o., Vukovarska 229b, Osijek,
  2. Sigurnost d.o.o., Ul. Ivana Gundulića 5, Osijek,
  3. Klopkos d.o.o., Lorenza Jagera 6, Osijek.