15.07.2019 - 23.07.2019

Usluge stručnog nadzora radova izgradnje pristaništa za putničke brodove u Osijeku

U skladu s člankom 6. Pravilnika o jednostavnim nabavama (KLASA: 003-01/17-03/01, URBROJ: 376-02-17-1 od 06.07.2017. Naručitelj: Javna ustanova Lučka uprava Osijek, Šetalište kardinala Franje Šepera 6, 31000 Osijek, OIB: 78159614650 pokreće postupak jednostavne nabave te zainteresiranim gospodarskim subjektima upućuje poziv na dostavu ponuda.

Predmet nabave: Usluge stručnog nadzora radova izgradnje pristaništa za putničke brodove u Osijeku
Evidencijski broj nabave: EJN-07/2019
CPV : 71247000-1