Naručitelj Javna ustanova Lučka uprava Osijek, Šetalište kardinala Franje Šepera 6 priprema postupak javne nabave Usluga podrške naručitelju u upravljanju EU projektom Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek.

12.10.2017 - 19.10.2017

Poziv na Prethodno savjetovanje