Izrada projektne dokumentacije noveliranog izvedbenog elektrotehničkog projekta trafostanice za izgradnju terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek, EJN 06/17.

18.09.2017 - 27.09.2017

Poziv na dostavu ponuda